31 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (2/11/1992 – 2/11/2023)

Thư cảm ơn Quyết định về việc công bố Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia Thông báo các kênh thông tin hỗ trợ tra cứu hoạt động tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Quản trị quốc gia ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra” Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả ở Việt Nam” Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia Quyết định số 1236/QĐ-HCQG ngày 08/5/2023 Ban hành Quy chế Xây dựng, thẩm định chương trình bồi dưỡng và biên soạn, lựa chọn, biên dịch, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam – Pháp: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản trị công, quản trị đất nước Hội thảo khoa học: Góp ý đề án chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Toạ đàm khoa học “Những vấn đề cốt yếu đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hội thảo khoa học: “Đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức – thực trạng và giải pháp” Nhiều nội dung hợp tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ được triển khai giữa Học viện Hành chính Quốc gia và cơ quan giáo dục quốc tế Ca-na-đa Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hội nghị Sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Học viện với sinh viên, học viên, quý IV năm 2023 Thông báo về việc đề xuất, đăng ký nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tiêu điểm