31 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (2/11/1992 – 2/11/2023)

Thư cảm ơn Quyết định về việc công bố Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia Thông báo các kênh thông tin hỗ trợ tra cứu hoạt động tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Quản trị quốc gia ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra” Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả ở Việt Nam” Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia Quyết định số 1236/QĐ-HCQG ngày 08/5/2023 Ban hành Quy chế Xây dựng, thẩm định chương trình bồi dưỡng và biên soạn, lựa chọn, biên dịch, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia tại trụ sở Hà Nội Bàn giải pháp nâng cao cung ứng dịch vụ hành chính công của tỉnh Sóc Trăng Công văn số 1572/HCQG-VNC ngày 17/5/2024 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc nộp báo cáo chắt lọc kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2023 của Học viện Thông báo về việc viết bài tham luận Hội thảo Khoa học Quốc gia Khu vực miền Trung và Tây Nguyên của Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo về việc tham gia tuyển chọn đề tài khoa học cấp Bộ năm 2025 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động đào tạo Tọa đàm Quản trị văn phòng hiện đại – Lý luận và thực tiễn Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Tiêu điểm